Monday, March 2, 2009

މަރުޙަބާ!

މިބުލޮގަށް ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މިބުލޮގަކީ ތަފާތު އެކިއެކި މައުޟޫޢުތަކަށް ލިޔުންތައް ލިޔެވި ޖެހޭނެ ބުލޮގެކެވެ.

ވީމާ، ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް މިބުލޮގަށް ލިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ އުފަލާއެކު ދަންނަވަމެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ!